Využití potrubí z tvárné litiny INTEGRAL / SOVAK 2020

Vydáno

Úvod

Těsnost, spolehlivost a životnost kanalizačních trubek INTEGRAL je daná mechanickými parametry trubek z tvárné litiny, konstrukcí spojů, provedením povrchových ochran a dalšími technickými atributy. Umožňují navrhování a realizaci kanalizačních stok s velkými spády a rychlostmi proudění s minimalizací sedimentů, s uzavřeným průchodem potrubí šachtou, s uzávěry, s čistícími a revizními vstupy apod. Systém umožňuje ekologické a finančně úsporné křížení chráněných území, vodních ploch a vodních toků s využitím bezvýkopových metod.

Jedno-kloubové napojení na šachty a objekty

Trubky INTEGRAL z tvárné litina jsou schopny přenášet a vyrovnávat sily vznikající při rozdílném sedání trubky a šachty. Šachtový připojovací kus z tvárné litiny je opatřen násuvným hrdlem jako u trubky. Násuvný hrdlový spoj, a tím i celý šachtový připojovací kus, umožňuje v závislosti na jmenovité světlosti úhlové odklonění až do 5°. Jedno-kloubové napojení litinových trubek na šachty a objekty je výhodné a možné bez statického přetížení systému.

Těsnost

Násuvný hrdlový spoj netěsní pouze vůči vnitřnímu tlaku v desítkách barů, nýbrž i vůči vnějšímu přetlaku do hodnoty nejméně 6 bar. Z toho vyplývá, že nejsou možné úniky znečištěných vod do půdního prostředí či podzemních vod a také není možná infiltrace podzemní či jiných externích vod do kanalizace. Těsnící kroužek z nitrilu NBR splňuje požadavky na odolnost proti účinkům odpadních vod, vod kontaminovaných olejem či benzinem, nebo nasycenými CKW. Spoje jsou těsné i při všesměrném odklonění v závislosti na jmenovité světlosti až do 5°.

Odolnost vůči prorůstání kořenů rostlin

Podstatným ochranným faktorem proti prorůstání kořenů je přítlačná síla těsnícího kroužku mezi hrdlem a hladkým koncem trubky. Těsnění násuvných hrdlových spojů používaných u litinových trubek INTEGRAL disponuje takovou přítlačnou silou, že k prorůstání kořenů nedochází. Norma ČSN EN 598 v příloze E.2 uvádí, že spoje litinových trub s využitím stlačování  elastomerového těsnění zajišťují odolnost proti prorůstání kořeny.

Odolnost proti abrazi

Trubky INTEGRAL musí být dle normy ČSN EN 598 odolné proti otěru vznikajícímu působením pevných látek obsažených ve splaškových i dešťových odpadních vodách. Odolnost proti otěru se zpravidla prokazuje tzv. Darmstadtskou zkouškou se sklopným žlabem. Dle normy ČSN EN 598 odstavce 5.9 nesmí být otěr u trub z tvárné litiny s vyložením z malty z hlinitanového cementu po nejméně 100.000 cyklech větší než 0,6 mm a 0,2 mm pro vyložení polyuretanem. Zkoušky trubek INTEGRAL potvrzují po 400.000 cyklech úbytek na vnitřním vyložení maltou z hlinitanového cementu 0,5 mm a po 1.000.000 cyklů pouze 0,8 až 1,2 mm. Výsledky zkoušek abraze litinových trub s vyložením odstředivě nanášenou hlinitanovou cementovou maltou řadí toto potrubí na přední místo za čedičem a kaučukem.

Spolehlivé napojení přípojek

Více než jednu třetinu škod na kanalizačních stokách, zhotovených z tuhých nebo měkkých potrubí tvoří škody na přípojkách. Analýza škod reprezentuje téměř 20 poruch / km. Potrubí z tvárné litiny INTEGRAL s přípojkami je díky charakteru materiálu bezpečné a těsné. Vyhovuje zkušebnímu tlaku až PEA = 2,4 bar. Samotné potrubí je proto vhodné pro použití i v oblastech pod hladinou spodní vody nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Bezpečné uložení

Díky své stavební délce 6 až 8 metrů jsou trubky INTEGRAL velmi odolné i z hlediska změny polohy v důsledku sedání či nerovnoměrně upraveného podkladu. Vzhledem ke své značné podélné pevnosti v ohybu jsou schopné překlenout nedostatky v přípravě lože, aniž by došlo k přetížení a následnému lomu trubky. Sedání podloží většího rozsahu neovlivní negativně těsnost systému a případná napětí nebudou přenášena z jedné trubky na druhou.

Statická bezpečnost, výška krytí

Trubky INTEGRAL snášejí velké vnější zatížení, které je dáno tlakem zeminy a dopravním zatížením. V závislosti na jmenovitém průměru, zatížení a podmínkách stavby se přípustná výška krytí pohybuje od 0,3 do 9 metrů (i při dopravním zatíženi nákladní dopravou). To je umožněno vysokou kruhovou a podélnou tuhostí v ohybu. ČSN EN 598 ve své Příloze F uvádí výpočtovou metodu a tabulkový přehled výšek krytí. Výpočtová metoda je založená na dovolené kruhové tuhosti, uložení nad / pod hladinou spodní vody, zatížení půdou a dopravou, modulu reakce zeminy a bočního tlaku. Pro větší hloubky a extrémní případy uložení výrobci nabízí provedení statického výpočtu.

Tvárná litina je kompromisem spojujícím pružnost s pevností. Konstrukce hrdlových spojů, výjimečné mechanické a protikorozní vlastnosti trubek z tvárné litiny INTEGRAL zajišťují provozní životnost přesahující 100 let. Potrubní systém je vhodný pro výstavbu kanalizačních stok ve všech terénech, pro všechny aplikace použití, včetně místech se zvýšenou ochranou před znečištěním podzemních vod, povrchových vod a půdního profilu.

Kontakt
Miroslav Pfleger
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Viz také

Řada INTEGRAL

Pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy