Výpočetní software TCO/LCA / SOVAK 2018

Vydáno

Úvod

Posuzování potrubních sítí z hlediska celého životního cyklu stavby přináší celkové snížení investiční, provozní i ekologické náročnosti potrubních sítí. Pro posuzování obnovy a výstavby potrubních sítí z hlediska životního cyklu stavby jsou nejdůležitějšími parametry praxí ověřená provozní životnost a spolehlivost. Technicko-provozní atributy materiálů potrubních sítí mají přímý vliv na investiční a zejména provozní náklady včetně dopadu na životní prostředí

Výpočetní software TCO/LCA

Výpočetní software TCO (Total Cost of Ownership) a LCA (Life Cycle Assessment) je nástroj pro výpočet celkových nákladů na vlastnictví potrubní sítě v celém životním cyklu a její environmentální stopy. Tento nástroj byl vyvinut poradenskou společností v oblasti finančních analýz hodnocení životního cyklu QUANTIS společně s týmem odborníků v oboru potrubních sítí. Metodika byla přezkoumána poradenskou a auditorskou společností EY France a University of California, Berkeley USA.

Účel a cíl

Porovnává systémy z tvárné litiny, polyetylen, PVC, sklolaminát a ocel. Hodnocení a výpočet se vztahuje na funkční jednotku jako základ pro porovnání různých potrubních systémů: Doprava vody ve vodotěsné trubce po dobu více než 100 let v dané délkové jednotce „x“ metrů, při daném průtoku a tlaku.

Výpočet a hodnocení

Hodnocení životního cyklu je založeno na standardu ČSN ISO 15686-5: Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu. Výsledky jsou prezentovány v grafech a tabulkách. Informace v softwarové databázi jsou veřejné, uživatel musí pouze zajistit jejich aktualizaci podle daných parametrů.

Hodnocení TCO se vypočte následovně:
TCO = Investiční náklady + Provozní náklady + Náklady na konci životnosti
kde:   
Investiční náklady = pořízení potrubního materiálu + jeho pokládka, …
Provozní náklady = provoz + údržba + čerpání + opravy + úniky + škody, ...
Náklady na konec životnosti = odstranění + likvidace + příjmy z využití,…

Nástroj zohledňuje i parametry, jako jsou finanční podmínky úvěrů, dotace, diskontní sazba, vývoj cen vody a energie apod. Environmentální ukazatele vyhodnocené v nástroji LCA jsou: globální oteplování = uhlíková stopa, odběr vody = množství odebrané vody ze zdrojů, čerpání abiotických zdrojů = fosilních paliv, apod..

Hodnocení je založeno na normách o hodnocení životního cyklu ČSN EN ISO 14040 a 14044: Environmentální management - Posuzování životního cyklu.

Jak pracuje simulace - vstupní data projektu

V první fázi uživatel softwarového nástroje vyplní na první stránce „Vstupní data“. Nástroj pro simulaci je předvyplněn některými navrženými výchozími daty a údaji. Uživatel použije „Navržená výchozí data“ nebo si sám zadá „Uživatelské data“ na základě konkrétní situace/studie. Nástroj umožňuje vyplnit data pro 4 různé scénáře srovnání návrhů potrubních materiálů na základě konkrétního případu nebo studie.

Vstupní data projektu mají následující strukturu:

  • obecné údaje: DN, délka, tlak, průtok, čerpání, prostředí uložení,…
  • obecné finanční informace: diskontní sazba, provozní a materiálové ceny, finanční podmínky,…
  • návrh a popis systémů: materiál, parametry, spoje, ochrany, hydraulická kapacita, cena trubky,…
  • informace o dopravě, investičních nákladech pokládky a uložení, provozu (poruchovost, ztráty vody,…) a ukončení životnosti (podíl recyklace,…)

Jak pracuje simulace – výsledná data projektu

Po dokončení stránky „Vstupní data“ nástroj provede výpočet. Výsledkem jsou tabulky a grafy.

TCO hodnocení celkové ceny vlastnictví v členění:

  • pořizovací náklady: pořízení trub, instalace, úvěr
  • provozní náklady: opravy, ztráty vody, čerpání, katodická ochrana
  • náklady na konci životnosti & příjmy: demontáž, příjmy z obnovy/recyklace.
     

LCA posouzení environmentální stopy a porovnání environmentálních vlastností potrubních systémů v rozsahu celého životního cyklu.

Závěr

Výpočetní software TCO/LCA je bezplatně k dispozici projektantům, investorům, vlastníkům a provozovatelům s cílem posuzovat technickou, ekonomickou a ekologickou volbu materiálu potrubních sítí, zajistit vhodnou volbu materiálu pro výběrová řízení nebo správnou tvorbu technických standardů simulací celého životního cyklu potrubních sítí.

 

Kontakt
Juraj Barborik
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Obrázky

Software TCO/LCA - ukázka vstupních údajů
Software TCO/LCA - ukázka vstupních údajů
Software TCO/LCA - ukázka výstupních údajů
Software TCO/LCA - ukázka výstupních údajů
Software TCO/LCA - ukázka výstupních údajů LCA
Software TCO/LCA - ukázka výstupních údajů LCA

Související dokumenty

Viz také

Ryzí závazek ke spokojenosti našich zákazníků