picto-žárovka orange

Elastomery

Technická řešení

Elastomery

Elastomery používané na těsnicí kroužky PAM  pro vodovody i kanalizace jsou vybírány podle velmi přísných kritérií vzhledem k jejich fyzikálně-chemickým vlastnostem v čase.

Jako materiál těsnicích kroužků pro spoje v systémech pro rozvod a dopravu pitné vody a užitkové vody používá společnost Saint Gobain PAM obvykle elastomery typu EPDM (ethylen-propylen). 

Materiál těsnicích kroužků pro kanalizační sítě jsou z kvalitního NITRILU HR (NBR) dle ČSN EN 681-1 typ WG. Materiál je zvolen tak, aby odolával všem kapalinám běžně vedeným v kanalizacích včetně obsahu uhlovodíků (dešťové vody z parkovišť  atd. Nitrilové kroužky jsou vizuálně identifikovány žlutým označením.

Odolnost proti stárnutí

Stárnutí elastomerů

Elastomery používané ve spojích mají za úkol zajišťovat jejich těsnost a nepropustnost po celou dobu životnosti potrubí. 

PAM zkušenosti s potrubnímy systémy umožnily pracovníkům výzkumného a vývojového centra  pochopit a měřit změnu vlastností v čase u  různých typů elastomerů, aby byly zvoleny ty materiály, které mají nejlepší výkony.

Změny mechanických vlastností elastomerů v průběhu času lze charakterizovat na základě dvou jevů:

  • tečení (zvyšování deformace pod stálým zatížením),
  • relaxace (uvolňování tlaku v místě styku při trvalé deformaci).

V případě hrdlových spojů je nepropustost spoje zajištěna kontaktním tlakem v místě styku těsnicího kroučku s kovem. Deformace elastomeru, ke které dojde při montáži hrdlového spoje, je konstantní. Proto stačí sledovat pouze jev relaxace.

Měření relaxace

Relaxace elastomerů je stanovena metodou, která spočívá v tom, že se měřením zjišťuje, jak se vyvíjí v průběhu doby síla potřebná pro udržování stále deformace zkušebního tělesa namáhaného tlakem.
Elastomery - těsnicí spoje - tvárná litina - SAINT-GOBAIN PAM

Výše uvedený diagram představuje relaxaci elastomeru EPDM používaného ve spojích Saint Gobain PAM pro vodovodní systémy Je zřejmé, že:

  • EPDM používaný společností Saint Gobain PAM stárne pomaleji než jiný materiál, přesně splňující požadavky norem ČSN EN 681-1 a ISO 4633,
  • v průběhu času zůstává tlak na dotykové ploše o mnoho vyšší, než je prahová hodnota, pod kterou je riziko netěsnosti.

Rozbor vzorků odebraných z potrubí po několikaletém provozu potvrzuje vynikající odolnost těsnicích kroužků Saint Gobain PAM proti stárnutí: testy provedené po dlouholetém provozu prokázaly, že všechny fyzikální a mechanické vlastnosti kroužků zůstaly zachovány.

Fyzikální a chemické vlastnosti EPDM

V tabulce jsou uvedeny základní vlastnosti používaných elastomerů EPDM společností Saint Gobain PAM.
V běžném provedení jsou pro vodovodní systémy používané těsnicí kroužky z EPDM, pokud není specifikováno jinak.
Maximální provozní teplota : 50 °C.
Při skladování musí být dodržena určitá opatření (viz postupy pro skladování).

VlastnostEPDM (etylen-propylen-monomer)
Rozsah tvrdosti
(Shore A)
40-90
měrná hmotnost (základní složka)0.86
Odolnost proti roztrženídobrá
Odolnost proti otěrudobrá až vynikající
Odolnost proti trvalé deformaci stlačenímdobrá
Odolnost proti oxidacivynikající

Specifikace a kontrola kvality

Specifikace

Charakteristické vlastnosti elastomerů a minimální požadavky na jejich vlastnosti jsou stanoveny v normách.

KritériumReferenční normy
Mezinárnodní nebo evropské
Namáhání v tahu (mez pevnosti a poměrné prodloužení při přetržení)ISO 37
Tečení ISO 815
RelaxaceISO 3384
Odolnost proti roztrženíISO 816
Odolnost proti chemickému působení vodyISO 1817
StárnutíISO 188
Odolnost proti ozónuISO 1431-1
Minimální požadavky na způsobilost k použitíISO 4633
EN 681-1

 

Vzhledem k významu těsnicích kroužků pro nepropustnost celé potrubní sítě zavedla společnost Saint Gobain PAM specifický a náročný postup zajišťování kvality, který zahrnuje:

  • schválení dodavatele po posouzení jeho způsobilosti dodávat pravidelně výrobek odpovídající PAM technickým požadavkům
  • kvalifikaci typu elastomeru
  • schválení forem pro výrobu (vzhled a rozměry)
  • kontrolu kvality prototypových těsnění a před-výrobní série
  • trvalé sledování výsledků z hlediska kvality u dodavatelů a současné provádění zkoušek ve svých laboratořích.

Viz také