Vnitřní povlaky - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Cement síranovzdorný vysokopecní (vnitřní vyložení)

Technická řešení

Vnitřní vyložení z cementové malty

Klasická vnitřní povrchová ochrana trubek Saint-Gobain PAM je tvořena vyložením z cementové malty. Vyložení je nanášeno odstředivě a zajišťuje:

Normy: ČSN EN 545, ISO 4179.

Způsob nanášení

Vyložení z cementové malty je nanášeno odstředivou metodou. Společnost Saint-Gobain PAM zvolila tuto metodu, při ktré se malta lije do trubky, otáčející se vysokou rychlostí, čímž se docílí dobrá hutnost vyložení.
Cementové vyložení následně zraje při kontrolované teplotě a vlhkosti, aby tak získala optimální mechanickou pevnost. Odstředivý způsob nanášení je výhodný v tom, že dosažený vnitřní povrch je hladký, skládá se z jemných částeček (cementové mléko) a odstředěním vody se sníží vodní součinitel. Touto technologií je dosaženo následujících vlastností:

  • vysoká míra zhutnění a nízká poréznost malty,
  • malá drsnost povrchu,
  • dobrá přilnavost malty.

Průtok a hydraulické parametry

Vyložení z cementové malty je povrchem, který má malou drsnost, což usnadňuje proudění, snižuje tlakové ztráty a zajišťuje stálost hydraulických parametrů v čase.
Koeficient drsnosti samotného vnitřního povrchu trubky je k = 0,03 (vzorec COLEBROOK). Nicméně, společnost Saint-Gobain PAM doporučuje používat pro dimezování vodovodních sítí hodnotu k = 0,1. Tato hodnota zahrnuje celkové tlakové ztráty na potrubí.

Princip ochrany

Vyložení z cementové malty je aktivní ochrana. Nepůsobí jen jako pasivní bariéra, ale podílí se na chemické reakci pasivace. Při proudění potrubím se voda vsakuje postupně do cementové malty a obohacuje se zásaditými částicemi. Stává se tak netečnou a nepůsobí korozivně na kovovou stěnu potrubí..

Zacelování trhlinek

Zacelování trhlinek je známý jev, který je brán v úvahu při vypracovávání norem. Trhlinky vzniklé hydraulickým smrštěním nebo při dopravě, skladování a pokládce, se zacelují vlivem účinku dvou reakci:

  • rychlé bobtnání cementové malty při napouštění potrubí vodou,
  • pomalá hydratace čáctic cementu.

Mechanické vlastnosti

Dilatace

Koeficient lineární tepelné roztažnosti cementové malty používané pro vnitřní vyložení trubek je přibližně 12 x 10–6 m/m/°C, což je přibližně stejná  hodnota jako u tvárné litiny (11 x 10–6 m/m/°C). Riziko vytvoření trhlinek v důsledku rozdílné tepelné roztažnosti je tím vyloučeno.

Mechanická odolnost cementové malty

Dobrá přilnavost cementové malty k litinovému podkladu poskytuje této povrchové ochraně dvě základní přednosti:

  • dobrou odolnost na podtlak (vznikající v důsledku vodních rázů),
  • dobrou odolnost při průhybu a ovalizaci.

Cementová vystýlka trubky z tvárné litiny Saint-Gobain PAM
Caption: 
Zkoušky přilnavosti -vyložení cementovou maltou

Zkoušky na podélný průhyb prováděné na trubkách malých průměrů prokázaly schopniost vnitřního vyložení z cementové malty odolávat deformaci v mezích odolnosti trubky.
U trubek velkých průměrů, které jsou náchylnější ovalizaci, prokázaly prstenocvé zkoušky na ohyb dobrou odolnost vnitřního vyložení z cementovém malty i při zatížení zásypem o velké mocnosti.

Abraze

Vyložení z cementové malty má dobrou odolnost vůči abrazi, což dovoluje používat potrubí i pro dopravu surové vody obsahující abrazivní částice. Použití k tomuto účelu konzultujte.

Normy

ČSN EN 545: Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí. Předpisy a zkušební metody.

ISO 4179: Trubky a tvarovky z tvárné litiny pro tlakové a bez tlakové potrubí - vyložení cementovou maltou. Odstředivě nanášené vyložení z cementové malty. Obecné požadavky.

Viz také