Zemní práce

Technická řešení

Zemní práce

Provedení výkopu a zásypu závisí na následujících parametrech:
 • okolním prostředí a umístění potrubí
 • charakteristice potrubí (typ spoje a průměr),
 • druhu zeminy (přítomnost nebo nepřítomnost vody),
 • hloubce pokládky.

Po pokládku potrubí z tvárné litiny jsou obvyklá následující doporučení.
 

Přípravné práce

Po provedení průzkumu terénu a po získání souhlasu od správců sítí (telekomunikace, plyn, voda atd.) vytyčí dodavatel stavebních prací trasu a profil pokládaného potrubí podle projektu a ověří, že jsou skutečné podmínky v souladu s předpoklady projektu.

Otevření výkopu

Výkop na povrchu vozovky připravte předběžným naříznutím okrajů výkopu, aby nedošlo poškození okolních oblastí. Šířka může být o něco větší než výkop. Výkop se obvykle provádí pomocí mechanického rypadla vhodného typu podle průměru trubky, druhu zeminy a hloubky pokládky.

Šířka výkopu

Šířka výkopu je závislá na DN, na druhu zeminy, hloubce pokládky a na metodě pažení. Během provádění je nutno:
 • stabilizovat stěny, buď svahováním, nebo pažením,
 • zarovnat boky výkopu, aby nehrozilo padání kamene nebo bloků zeminy,
 • uložit vykopaný materiál tak, aby zůstal prostor o šířce asi 0,40 m mezi hranou výkopu a výkopkem.

Hloubka výkopu

Paragraf 47 francouzského přepisu „Fascicule 71“ stanovuje, že: „Výkopy jsou v každém místě připravovány na hloubku určenou podélným profilem. Není-li stanoveno jinak, standardní hloubka výkopu je taková, aby hloubka zásypu nad vrcholem potrubí nebyla menší než hloubka dána nutností ochrany před poškozením mrazem.

Druhy zemin

Zeminy se v závislosti na jejich soudržnosti dělí do tří hlavních kategorií:

 • Skalnaté horniny
Mají velmi silnou soudržnost, což ztěžuje zemní práce, přitom ale nevylučuje možnost sesuvu. Někdy se v nich vyskytují trhliny, které mohou vést k pádu celých bloků.
 • Soudržné zeminy

Nejčastější druh zemin. Mají určitou soudržnost, která jim při zemních pracích dovoluje jistou dobu držet pohromadě. Tato soudržnost se ale může rychle měnit působením již zmíněných vlivů (přítokem vody, přejíždění mechanizace atd.): sesuvy jsou možné.

 • Nesoudržné zeminy
Jsou to zeminy bez jakékoli soudržnosti, například suchý písek, bahno nebo čerstvě uložený zásyp. Sesouvají se prakticky okamžitě. Práce v těchto zeminách vyžadují používání speciálních postupů.
Je bezpodmínečně nutné předcházet riziku sesuvu:
 • buď svahováním stěn výkopu,
 • nebo pažením stěn výkopu.
Nutná opatření závisí též na prostředí (městská zástavba nebo extravilán) a na hloubce pokládky.

Svahování

Tato metoda se jen zřídka používá v městské zástavbě, kde není k dispozici potřebný prostor. Spočívá v tom, že se stěnám výkopu dá „sklon svahu“ blízký úhlu vnitřního tření zeminy. Tento stabilní úhel se u různých druhů zemin liší.

Pažení výkopů

Existují různé metody pažení. Je proto důležité je před zahájením prací specifikovat a přizpůsobit. Pažení musí být provedeno v případech stanovených platnými předpisy a obecně všude tam, kde to druh zeminy vyžaduje.


Nejběžnější metody pažení:

 • prefabrikované dřevěné panely (spojené nebo jednotlivé),
 • dřevěné nebo kovové bednění,
 • beranění štětovnic.

 

Ať se používá jakákoliv metoda, je třeba brát ohled na zemní tlak. Panely musí být po celé své výšce schopny odolávat tlaku.

Dno výkopu

Dno výkopu musí být srovnáno tak, aby odpovídalo podélnému profilu potrubí a zbaveno všech skalnatých výstupů nebo zbytků starého zdiva. Zajistěte, aby potrubí spočívalo rovnoměrně na urovnané zemině. Pro usnadnění montáže je třeba vykopat jamky pro spoje.

Presence of water: excavation must be from downstream to upstream, to allow the water to drain by itself from the trench bottom.

Přítomnost vody: zemní práce doporučujeme realizovat od níže položených míst pokládky k výše položeným, aby se umožnilo odvádění vody z dna výkopu samospádem. Prochází-li výkop rozmáčenou zeminou (pod hladinou podzemní vody), musí být nezbytné vodu z výkopu odvádět:
 • čerpáním (přímo z výkopu nebo z jímky vedle výkopu), 
 • celkovým snižováním hladiny podzemní vody sondami nebo filtračními vrty.

 

Lože, obsyp a zásyp trubky

Lože trubky

Dno výkopu tvoří podklad pro trubky. V případě, že zemina, která se tam nachází, je urovnaná a relativně homogenní, je možné pokládat trubku přímo na dno výkopu, jak je popsáno výše. Trubka musí být na zemině řádně usazena, zejména v případě velkých průměrů. Není-li dno výkopu vhodné pro bezprostřední pokládku, je třeba vytvořit lože o tloušťce přibližně 10 cm použitím vykopaného materiálu nebo navezením drtě nebo písku.
Podrobné informace viz kapitola VÝŠKA KRYTÍ , kde jsou uvedeny různé druhy obsypu a zásypu v závislosti na:
 • prostředí (zatížení zeminou, zatížení dopravou, kvalita zásypu),
 • průměru potrubí, 
 • druhu vyskytujících se zemin.

 

Obsyp trubky

Rozlišují se dva typy:
 • opěrný obsyp (zajišťuje odolnost proti ovalitě v případě velmi malých nebo velkých výšek krytí trubek velkých průměrů), prováděný s hutněním po stranách.
 • ochranný obsyp (v případě velmi heterogenních zemin) prováděný zeminou zbavenou velkých kamenů nebo pískem podle typu povrchové ochrany; tento obsyp může zajišťovat obě funkce současně, ochrannou i opěrnou.

 

Hlavní zásyp

Obvykle se provádí vykopanou zeminou bez hutnění (mimo vozovku) nebo hutněným zásypem (pod vozovkou), vyžaduje-li to specifikace projektu.

Související dokumenty

Viz také

Minimální a maximální výška krytí závisí na vlastnostech potrubí a podmínkách pokládky.