Nestabilní podloží

Technická řešení

Nestabilní podloží

Elastomerové těsnicí kroužky spojů dávají potrubí z tvárné litiny pružnost, která je zárukou bezpečnosti provozu i v nesoudržných nebo nestabilních zeminách.
 
Potrubní trasa může vést oblastmi s nesoudržným nebo nestabilním podložím (bažinaté oblasti, sesuvy v důsledku čerpání podzemních vod, poddolované oblasti, zhutnění zásypů komunikací atd.).
Ve všech těchto případech je třeba odhadnout možné budoucí sedání a provést veškerá opatření, aby se vlivy pohybů zeminy na potrubí omezily na minimum. Při velkém sedání se doporučuje měření na místě stavby.
 
Zkušenost ukazuje, že dojde-li k pohybu zeminy, potrubí musí mít možnost se přizpůsobit deformacím, které mu jsou vnuceny masou pohybující se zeminy a nikoli se snažit odolávat často značnému mechanickému napětí (osová a ohybová namáhání). V tomto ohledu lze říci, že hrdlové spoje společnosti PAM zajišťují v rozmezí své úhlové výchylky nulové namáhání trubky, jak v tahu, tak v ohybu.
 
Při rozsáhlých a rovnoměrných sedáních půdy spoj umožňuje, aby se potrubí chovalo jako poddajný řetěz. Meze deformace jsou samozřejmě dány maximálním přípustným úhlovým vychýlením a posunutím v každém spoji.
 
Poznámka
V případech poklesů terénu, způsobujících značná prodloužení je použití uzamčených spojů jedním z možných řešení, přičemž prodloužení se vyrovnává pomocí kompenzačních objímek umístěných na rozmezí mezi stabilní a nestabilní zónou.
Související dokumenty

Viz také

Trubky z tvárné litiny jsou vhodné pro všechny typy půd. Saint-Gobain PAM nabízí komplexní potrubní systémy, které se přizpůsobí jakýmkoli environmentálním nebo půdním podmínkám.
Minimální a maximální výšky krytí zeminou závisí na charakteristikách trubky a na podmínkách pokládky.