Korozivita půdy - Saint-Gobain PAM - picto

Korozivita půdy

Technická řešení

Korozivita půdy

Potrubí uložená v zemi jsou vystavena četným zátěžím, včetně vlivu korozivních půd a zásypů. Povrchová úprava základních řad trubek PAM poskytuje vysokou odolnost proti korozi (vrstva slitiny Zn85 AL15 v množství 400 g/m2 volitelně rozšířená o měď  je vhodná pro většinu běžných aplikací.
V některých případech Je však nutno vyhodnotit korozivitu zeminy a určit, je danému prostředí vyhoví základní řada trubek nebo je třeba zvolit trubky se speciální povrchovou úpravou.  Techničtí specialisté společnosti PAM mohou na žádost zákazníka provést vyhodnocení korozního průzkumu zeminy a doporučit vhodnou povrchovou úpravu.

Topografický průzkum

Hlavní ukazatele korozivity

Hlavní ukazatele korozivity jsou určeny pomocí podrobné topografické mapy, ve kterých jsou vyznačeny:

 • reliéf terénu: nejvyšší body jsou spíše suché a provzdušněné, tedy méně korozivní, zatímco nížiny jsou vlhké a málo vzdušné, tedy náchylné k větší korozivitě,
 • křížení vodních toků, zamokřené oblasti,
 • rybníky, bažiny, jezera, rašeliniště a další útvary bohaté na výskyt humózních kyselin a bakterií, často znečištěných odpady,
 • ústí řed, poldry, bažiny a slané půdy podél moří.

Specifické ukazatele znečištění a korozivity

Na základě výkresů a plánů je možno určit:

 • oblasti znečištěné různými kapalnými odpady, jako je kejda, odpad z lihovarů, mlékáren a papíren,
 • průmyslový odpad, např. struska a škvára,
 • blízkost jiných sítí, například netěsnících kanalizačních sítí,
 • průmyslové závody nebo zařízení na stejnosměrný proud (zařízení katodické ochrany, elektrické trakční systémy, elektrárny atd.).


Tento průzkum informuje o různých křížených vrstvách, povaze terénu a jeho přirozené korozivitě.

Geologický průzkum

Základní průzkum půdy může odhalit následující typy podloží:

 • s nízkým rizikem : písky, štěrky, vápenec.
 • s vysokým rizikem: slíny, jíly.
 • s velmi vysokým rizikem: sádrovec, pyrity (pyrity železa, chalkopyrit, pyrity mědi atd.), soli používané v chemickém průmyslu (chlorid sodný a síran vápenatý), fosilní paliva (lignit, rašelina, uhlí a bitumen).

Přítomnost fosiních paliv (zejména amonitů a pyritu) signalizuje přítomnost pyritů v zemině (sirníky železa), která je, zejména z důvodu svého anaerobního charakteru, velmi korozivní.

Hydrogeologický průzkum

Vlhkost je faktorem zvyšujícím korozivitu půdy. Hydrogeologický průzkum určí nepropustné půdy a přítomnost zvodnělých oblastí. Rozhraní těchto oblastí se často vyznačuje vývěrem pramenů. Korozivita nepropustné vrstvy může být velmi vysoká, proto je těmto rozhraním třeba věnovat zvýšenou pozornost. Totéž platí pro zvodnělé oblasti, když odvádějí vodu ze sousedních zemin obsahujících rozpuštěné minerální látky (chlorid sodný, síran vápenatý atd.).

Průzkum v terénu

Průzkum v terénu umožňuje na základě vizuálního posouzení, měření (specifický měrný odpor) a analýz (vzorky zemin) potvrdit a doplnit výsledky topografického a geologického průzkumu.

Měrný odpor zeminy poskytuje informaci o její elektrochmické korozivitě pro kovy. Jde o významný parametr, protože::

 • zahrnuje praticky všechny faktory, které ovluvňují korozivitu (přítomnost solí, vody atd.),
 • v terénu se velmi snadno měří (Wennerova metoda pomocí čtyř elektrod).


Měřicí body jsou vybrány v předpokládané trase pokládky potrubí. Jejich vzdálenost je dána topografií terénu a naměřenými hodnotami.

Půdy jsou tím korozivnější, čím je nižsí jejich měrný odpor. Při nízkých hodnotách měrného odporu půdy pod 3 000 ohm.cm je možné ověřit naměřené hodnoty v laboratoři.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na společnost SAINT-GOBAIN PAM.

Související dokumenty

Viz také

Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi