Tlaková zkouška- potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Tlaková zkouška

Technická řešení

Tlaková zkouška na staveništi

Zkoušky na staveništi ověřují stabilitu a těsnost potrubního systému před uvedením do provozu.

Úspěšná hydraulická zkouška je předpokladem pro převzetí potrubí a jeho uvedení do provozu. Jedním z cílů této zkoušky je ověřit těsnost spojů. Provádění tlakových zkoušek podrobně určuje ČSN 75911. Zkušební tlak se obvykle navrhuje v souladu s ČSN EN 805 nebo na základě specifických požadavků. Zkušební tlak nesmí být vyšší než dovolený zkušební tlak PEA všech komponent potrubí.
Zkouška musí být provedena co nejdříve po pokládce.


Délka zkoušeného úseku

Délka zkoušeného úseku vždy závisí na konfiguraci terénu. Obecně je doporučeno a pokud technické specifikace zakázky nestanoví jinak, délka zkoušky by neměla překročit 2 000 m. Detekce případných úniků je tím obtížnější, čím delší je zkoušený úsek. V praxi mohou být krátké délky testovány na začátku stavby a poté prodlouženy na delší délky.  Odpovědnost za toto nese stavebník.

Uzamčené úseky 

Částečně uzamčený úsek

V případě zkoušení úseku s částečně zámkovými spoji a nezámkovými spoji jsou všechny části (zámkové i nezámkové) zkoušeny společně.

Zcela uzamčený úsek

Při zkoušení plně zamčeného úseku musí být provedena speciální opatření umožňující tažení potrubí pod vlivem působícího tlaku. Konce těchto částí se nesmějí montovat na opěrné bloky (pevé body).

Příprava zkoušky

Zkoušení úseku (nezámkového, částečně nebo zcela zámkového) lze obecně zahájit ihned po provedení zásypu potrubí, pokud není projektu či předpisech definováno jinak.
V případě, že tlaková zkouška bude prováděna před koncovým zásypem, musí být trubka při zkoušce zasypána dílčím zásypem v délce min. 2/3 délky trubky, hrdla mohou být ponechána volně pro vizuální kontrolu těsnosti.

Tlaková zkouška- potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
Caption: 
Tlaková zkouška - zásyp s volnými spoji


Uzavřete konce zkoušeného úseku zaslepovacími přírubami  (A a B) vybavené armaturami pro napouštění a odvzdušnění.

Tlaková zkouška- potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
Caption: 
Tlaková zkouška - zajištění konců zkoušeného úseku

Vypočítejte hydraulické síly působící na koncích potrubí a namontujte vhodně dimenzovaný zádržný systém. Lze využít zámkových úseků nebo kotvení do pevné opěry (například štětovnice).

Tlaková zkouška- potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
Caption: 
Tlaková zkouška - zapření konců zkoušeného úseku

Nepoužívejte konec dříve položeného hydraulicky zkoušeného úseku potrubí jako zádržný systém. Konce zkoušeného potrubí se mohou také pohybovat do strany, proto musí být také zajištěna boční opora.

Napouštění potrubí

Pomalu napouštějte potrubí vodou, přednostně z nejnižšího místa. Je důležité ověřit funkčnost a otevření vzdušníků ve všech  horních výškových lomech potrubí před zahájením tlakování.
Během tlakování mohou být dočasné opěry konců potrubí stlačeny, proto je vhodné mít v opěře osazeny např. zvedáky, které umožní vyrovnání případných posunů dočasné opěry.
  • Pokud se jedná o plnění potrubí čerpáním, plní se od spodního konce, což limituje průtok.
  • V případě sifonu s velkým průměrem je vhodnější ho naplnit z nejnižšího bodu pomocí přívodní trubky s malým průměrem.Voda pak stoupá plynule v obou nohavicích bez turbulence.

Před tlakováním ponechte potrubí 24 hodin naplněné vodou pro dosažení rovnováhy.

Kontrola plnění

Důkladné odvzdušnění potrubí má zásadní význam pro tlakovou zkoušku.
Zkontrolujte funkčnost vzdušníků v elé trase,
- Ověřte, že jsou uzávěry vzdušníků otevřeny,
- Otevíráním odkalovacích armatur kontrolujte průběh plnění potrubí.

Tlakování

Nejprve se ujistěte, že zkušební tlak je stený nebo nižší, než dovolený zkušební tlak pro jednotlivé součásti potrubí. Pokud ne, izolujte tyto součásti.
Pomalu postupně zvyšujte tlak, aby byla umožněna průběžná kontrola či úprava koncových bloků.  Zkouška tlakem neslouží pouze k odhalení netěsnosti spojů, ale je také pozitivní kontrolou případných škod vzniklých během přepravy a pokládky.

Zkušební tlak (STP) aplikovaný pro tlakovou zkoušku úseku potrubí musí být roven max. konstrukčnímu tlaku úseku (MDP). MDP odpovídá statické úrovni při gravitačním průtoku nebo dynamickému proudění, když je na výtlačném potrubí a vlivu dočasných změn stavu.

Maximální amplituda pro dočasné změny stavu se vypočítá s přihlédnutím k instalovanému systému protirázové ochrany, pokud existuje. Výše uvedený zkušební tlak je určen specifikacemi zadání a je výsledkem výpočtů zhotovitele.
 

Výsledky

Doporučená doba trvání zkoušky při tomto tlaku je 30 minut, během této doby by tlaková ztráta měřená vhodným přístrojem neměla překročit 20 kPa. Postupujte v souladu s ČSN EN 805 a případně dle specifikací projektu 

Uvedení do provozu

Po ukončení tlakové zkoušky vyprázdněte potrubí, odstraňte příslušenství pro tlakovou zkoušku.
Potrubí důkladně vypláchněte dle ČSN EN 805, abyste odstranili kameny nebo nečistoty zachycené během pokládky. 
Před uvedením do provozu proveďte dezinfekci potrubí dle ČSN EN 805.

Záznam o tlakové zkoušce archivujte v písemné podobě.

Viz také

Terminologie pro tlaky