Potrubí z tvárné litiny PAMatuje na uložení do agresivní půdy při výskytu bludných proudů / SOVAK 2019

Vydáno

Úvod

Elektrické ovlivňování litinových potrubí cizími elektrickými zařízeními se vyskytuje ve všech evropských zemích. Nejedná se tedy o specifický problém jednotlivých zemí. U elektrického ovlivňování podzemních kovových konstrukcí a potrubí cizími elektrickými zařízeními se na základě účinků rozlišují základní principy ovlivňování stejnosměrným a/nebo střídavým proudem. Vysoké hodnoty bludných proudů z elektrických zařízení na stejnosměrný proud mohou negativně ovlivnit potrubí korozí a jejich hodnoty jsou rozhodující pro posuzování a návrh vnější ochrany potrubí. Bludné proudy ze zařízení na střídavý proud negativně neovlivňují potrubí korozí.

Ovlivňování stejnosměrným proudem

​Rozumíme jako přítomnost nepřípustných velmi vysokých elektrických potenciálů na ovlivněném potrubí rozptylovými proudy ze zařízení na stejnosměrný proud. Z praxe jsou známy následující způsoby ovlivnění bludnými proudy: stejnosměrnými proudy od elektrických drah, z katodické ochrany a z dalších elektrických zařízení (tramvajové a trolejbusové systémy, metro, vysokonapěťové přenosové soustavy, apod.).

Ovlivňování střídavým proudem

​Rozumíme přítomnost příliš vysokých střídavých napětí mezi potrubím a zemí způsobenou indukčními, ohmickými nebo kapacitními účinky cizích vysokonapěťových zařízení vzdušných vedení, elektrifikovaných tratí a dalších zařízení na střídavý proud.
 

Odolnost potrubí a povrchových ochran vůči bludným stejnosměrným proudům

Výrobní norma pro vodovodní potrubí z tvárné litiny ČSN EN 545 v Příloze D stanovuje typy venkovních povrchových ochran, jejich oblast použití vůči charakteru půdy a její agresivitě.
Jedná se o tyto venkovní povrchové ochrany:

  • základní/standardní ochrana žárovým pozinkováním (příloha D.2.1)
  • základní/zesílená ochrana slitinou zinku a hliníku (příloha D.2.2)
  • speciální/zesílené ochrany (příloha D.2.3: povlak vrstvou polyetylénu, polyuretanu a cementové malty.

Funkce vnější ochrany trub vůči bludným proudům

Venkovní ochrany se z hlediska izolačních schopností, které jsou dané specifickým plošným odporem, dělí na: nízko ohmové (elektricky vodivé) a vysoko ohmové (elektricky nevodivé).Nízko ohmové (elektricky vodivé) povrchové ochrany nebrání vstupu bludných proudů do trouby/potrubí. Ve výrobních normách nemají stanoven plošný odpor. Jedná se o zinkový povlak (plošný odpor cca 1 až 10 W.m2) a obal z cementové malty (plošný odpor cca 10 W.m2). Vysoko ohmové (elektricky nevodivé) povrchové ochrany brání vstupu bludných proudů do trouby/potrubí. Tyto vnější ochrany mají ve výrobních normách uveden specifický plošný odpor. Jedná se o extrudovaný polyetylenový povlak (plošný odpor cca 108 W.m2) a polyuretanový povlak (plošný odpor cca 108 W.m2). 

Funkce hrdlových spojů

Je daná podélným elektrickým odporem vůči šíření bludných proudů. Podle konstrukčního uspořádání dělíme hrdlové spoje na elektricky nevodivé a vodivé. Pružný násuvný hrdlový spoj s pryžovým těsnícím kroužkem STANDARD nebo TYTON pro spojování hrdlových litinových trub a tvarovek působí jako elektricky nevodivý/rozpojující spoj s vysokým podélným přechodovým odporem (např. pro potrubí DN 300 se spojem STANDARD = cca 104 W/km, pro 1 hrdlo STANDARD DN 300 = 60 W/spoj trubky). Pružné násuvné zámkové hrdlové spoje s kovovými prvky přenášejícími axiální síly považujeme za neizolující, mohou vytvářet elektrické vodivé spojení v důsledku kontaktu hrdla a hladkého konce trouby přes kovové prvky.

Doporučení k použití litinových trub podle ČSN EN 50162

Evropská norma ČSN EN 50162 popisuje kritéria ovlivnění bludnými proudy a vhodná opatření, která mohou být podle potřeby použita na odstranění negativního vlivu vnější koroze bludnými proudy z jednosměrných proudových soustav na litinové potrubí uložené v půdě nebo vodě. Zásady a opatření jsou použitelná i pro potrubní řady obsahující elektrolyt např. vodovodní potrubí. Norma doporučuje ochranu potrubního vedení před negativním ovlivněním velmi vysokými hodnotami stejnosměrných bludných proudů vytvořením elektricky izolovaných úseků potrubního vedení nebo použitím elektricky izolujících povlaků k omezení ovlivnění.

Závěr

U litinového potrubí plní primární ochranu (vytvoření elektricky izolovaných úseků) konstrukční řešení pružných násuvných hrdlových spojů s pryžovým těsněním. Sekundární ochranou (použití elektricky izolujících povlaků) je použití litinového potrubí se speciální/zesílenou ochranou elektricky nevodivým povlakem z polyetylénu nebo polyuretanu. Podle výrobce SAINT-GOBAIN PAM jsou tyto povlaky vhodné v oblastech s vysokými hodnotami bludných proudů a do agresivní půdy. Žádnou normou/studií nelze postihnout každý jednotlivý v praxi myslitelný případ, ale jsou stanoveny zákonitosti těchto vlivů pro největší část konkrétních případů. Všechny případy je možné posoudit podle konkrétní situace ve spolupráci s naším technickým oddělením.

 

Kontakt
Juraj Barborik
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Obrázky

Tramvajová trať - působení stejnosměrného proudu na pokládku
Tramvajová trať - působení stejnosměrného proudu na pokládku
Povrchové ochrany trubek - bludné proudy
Povrchové ochrany trubek - bludné proudy

Související dokumenty

Viz také

Stanovení korozivity půdy je základním předpokladem pro volbu vhodné povrchové ochrany pro potrubí uložená v zemi.
Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi