Osobní údaje

Saint-Gobain PAM

OSOBNÍ ÚDAJE (dále jen „údaje")

Informace pro návštěvníky naší webové stránky, zájemce o naše zboží a služby a pro naše smluvní partnery.
 

Společnost Saint-Gobain PAM CZ s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 87731, IČ: 26692791, se sídlem Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr, vede elektronickou zákaznickou databázi CRM, ve které jsou kontaktní údaje a spojení na naše zákazníky nebo potenciální zákazníky. Jde zejména o tyto údaje: obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, dodací adresy, telefon, e-mail, jméno a příjmení kontaktní osoby, pracovní pozice kontaktní osoby. 

Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. jak správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a s účinností od 25.5.2018 povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „platné právní předpisy"). Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob. 

Všechny osobní údaje zpracování Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. Nesdílíme databáze s dalším správcem osobních údajů. 
IT služby zpracování údajů zajišťujeme vlastními silami - za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup ICT oddělení koncernu (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat a zajištění funkčnosti a inovací systému ICT využívaného v koncernu. 
Omezeně můžeme sdíle zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro náš zajišťují některé činnosti, jako je rozeslání listovních zásilek, rozeslání hromadných mailingových nabídek a jiných obchodních sdělení, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou aj., pro účely expedice objednávek, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. 

V souladu s českým právním řádem a s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679 ze dne 14. dubna 2016 je každá osoba, která si přeje uplatnit práva na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy nebo právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů, oprávněna tak učinit na: pam.marketing@saint-gobain.com či vyplněním formuláře: POŽADAVEK NA VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ. Pro případ, že by práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů vyplývající z platných právních předpisů byla porušena, má subjekt údajů právo podat stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 800).