Jak zajistit těsnost kanalizace / Stavebnictví 2021

Vydáno

Úvod

Technické parametry, konstrukce spojů a provedení povrchových ochran potrubního systému z tvárné litiny INTEGRAL odpovídají normě ČSN EN 598 a zajišťují spolehlivost a těsnost kanalizačních stok s minimalizací rizika znečištěním půdního profilu, podzemních a povrchových vod. Aplikace a použití i v oblastech ochranného pásma vodních zdrojů, v tocích a vodních plochách potvrzuje kvalitu systému.

Potrubí z tvárné litiny je ze statického hlediska polotuhý potrubní systém. Konstrukce kanalizačních trubek a spojů a technická doporučení pro navrhování a realizaci kanalizačních stok zajišťují těsnost, brání únikům i při krizových stavech hydraulického přetížení nebo při změnách statického či dynamického zatížení. Kanalizační trubky z tvárné litiny INTEGRAL přenášejí a vyrovnávají síly vznikající pohybem půdního profilu nebo v případech rozdílného sedání trubky a betonové šachty. Napojení litinových trubek na šachty je možné bez statického přetížení potrubí.

Potrubí s násuvným hrdlovým spojem je těsné až do vnitřního hydrostatického přetlaku 26 až 40 bar. Netěsní pouze vůči vnitřnímu přetlaku, nýbrž i vůči vnějšímu přetlaku do hodnoty minimálně 6 bar a podtlaku 0,9 bar. Díky tomu nejsou možné úniky z kanalizace do půdního prostředí a podzemních vod a také, aby podzemní či jiná externí voda pronikala do kanalizace. Tím jsou vyloučeny sekundární náklady, například na likvidace ekologických škod nebo na zatížení čistíren balastními vodami.

Těsnění spoje je vyrobeno z pryže NBR. Tento materiál splňuje požadavky na odolnost proti účinkům odpadních vod včetně těch kontaminovaných oleji nebo ropnými látkami nebo nasycenými CKW. Těsnost hrdlových spojů je zajištěna a zkouší se dle normy ČSN EN 598 i při úhlovém vychýlení nebo při tangenciálním zatížení.

Kanalizační trubky z tvárné litiny jsou těsné! A to ve více ohledech. Prostřednictvím trubního materiálu z tvárné litiny je zajištěna difúzní těsnost stěny trubky. Znamená to, že stěnou trouby nemůže pronikat nic zvnitřku ven ani naopak, do spodních vod nemohou pronikat žádné škodliviny.

Pro potrubí z tvárné litiny je charakteristická jednoduchá a krátká doba montáže a to bez vlivu klimatických podmínek, bez vlivu teplotní roztažnosti, bez vlivu snižování mechanických parametrů vlivem času a s dodržením nivelety a kruhovitosti potrubí. Při zkoušce těsnosti trubek INTEGRAL lze využít všechny tři metody: přetlaková zkouška vzduchem, podtlaková zkouška vzduchem, přetlaková zkouška s vodou.

Více než jednu třetinu škod na kanalizačních stokách zhotovených z tuhých (kamenina, beton) nebo měkkých (plasty) potrubí tvoří škody na přípojkách (v průměru téměř 20 poruch / km). Potrubí z tvárné litiny s přípojkami z tvárné litiny je díky charakteru materiálu bezpečné a těsné. Přípojky vyhovují zkušebnímu tlaku až PEA = 2,4 bar a jsou vhodné i pro použití v oblastech s vysokou hladinou podzemních vod.

Přítlačná síla těsnícího kroužku

V klasifikaci poruch tvoří škody způsobené kořeny stromů jednu z hlavních položek výskytu poškození na potrubí. Zhruba 6 % všech škod vzniká prorůstáním kořenů. Mechanické odstraňování kořenů je problematické, protože každý řez, podobně jako prořezávání korun stromů, stimuluje nový, intenzivnější růst kořenů, což vede k ucpávání kanalizací a narušení těsnosti spojů. V případě kanalizačního systému INTEGRAL je podstatným ochranným faktorem proti prorůstání kořenů přítlačná síla těsnícího kroužku mezi vnitřní stranou hrdla a hladkým koncem trubky. Těsnící kroužek STANDARD HR je při montáži stlačen o 25% své výšky a díky tomu disponuje takovou přítlačnou silou, že k prorůstání kořenů nedochází.

Vhodné i pro odpadní vody s pH 4 až 12

Kanalizační trubky z tvárné litiny jsou opatřeny vyložením z cementové malty na bázi hlinitanového cementu. Vyložení se nanáší odstředivou metodou, při které dochází ke značnému zhuštění cementové malty a na jejím povrchu se automaticky vytváří hladká jemnozrnná vrstva. Oba tyto faktory přispívají k vysoké odolnosti vyložení z cementové malty z hlinitanového cementu vůči korozi biogenní kyselinou (BSK). Primární odolnost vyložení vůči tomuto vlivu je již dána chemickým složením. Vnitřní vyložení cementovou maltou dovoluje systému INTEGRAL odvádět všechny povrchové, domovní nebo průmyslové odpadní vody s pH 4 až 12. Pro extrémní a zvláštní použití je k dispozici speciální ochrana z polyuretanu s odolností pH 1 až 14.

Odolné proti otěru

Trubky pro kanalizační potrubí musí být odolné proti otěru pevných látek obsažených ve splaškových i dešťových odpadních vodách. Odolnost se prokazuje tzv. Darmstadtskou zkouškou, při které vyložení vrstvou cementové malty z hlinitanového cementu mělo obrus pouze 0,8 až 1,2 mm při 1 miliónu cyklů. Trubky z tvárné litiny lze použít pro projekty s rychlostí proudění až do 20 m/s, u potrubí s velkým spádem na strmých svazích nevznikají problémy.

Závěr

Společností SAINT-GOBAIN PAM vyvinutá a dlouhodobě testovaná aktivní galvanická ochrana trubek BioZinalium®, tvořená žárově nanášenou slitinou zinku a hliníku s příměsí mědi s krycí červenohnědou vrstvou, zaručuje vhodnost použití systému INTEGRAL ve většině se vyskytujících půd.

Další informace nebo technickou podporu získáte od zástupců našeho obchodního nebo technického oddělení, popřípadě naleznete na www.pamlinecz.cz.

Kontakt
Miroslav Pfleger
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Viz také

Řada INTEGRAL

Pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy