DIREXIONAL

Voda
Kanalizace
Speciální aplikace

Řada DIREXIONAL

Bezvýkopové technologie pokládky potrubí

S růstem urbanizace, demografií a nedostatkem pitné vody musí projektoví manažeři chránit naše přírodní zdroje tím, že zajistí, aby byla voda přepravována s maximálním ohledem na hygienické podmínky a environmentální kritéria. Bezvýkopové techniky pokládky potrubí jsou moderní způsoby, které současně pomohou plnit uvedená kriteria.
Díky svým výjimečným mechanickým vlastnostem, zámkovým spojům a speciálním povrchovým ochranám jsou systémy tvárné litiny společnosti Saint-Gobain PAM ideální volbou pro bezvýkopové techniky instalace trubek. Jako alternativa k tradičnímu způsobu pokládky do otevřeného výkopu jsou využívány tyto techniky: mikrotunelování (horizontální řízené vrtání HDD), roztrhávání stávajícího potrubí (berstlining) nebo protahování trubek do stávajícího potrubí (relining) ideální pro místa, kde by konvenční způsoby pokládky byly obtížné, ne-li nemožné.

Vhodné případy pro použití bezvýkopových technologií instalace potrubí je přecházení zastavěných městských území, řek, kanálů, továren, železnic, silnic a nestabilních terénů. Při pokládce potrubí musí být co nejvíce omezeno obtěžování obyvalel v okolí stavby, omezení pohyu chodců, odklon dopravy a je třeba zajistit minimalizovat hlučnost a blokování lokálních obchodních aktivit. Techniky bezvýkopové pokládky potrubí udržují sociální náklady projektu na minimu.

Bezvýkopové techniky pokládky potrubí:

  • Horizontální řízené vrtání (mikrotunelování)
  • Bezvýkopová výměna stávajícího potrubí za nové (berstlining)
  • Zatahování potrubí do stávajícího potrubí (relining)

Horizontální řízené vrtání (mikrotunelování)

Zakřivená trajektorie horizontálního řízeného vrtání umožňuje průchod potrubí pod překážkami z úrovně terénu. Tato technika zahrnuje tři fáze:

  1. provedení pilotního vrtu pomocí vrtného zařízení, kdy sonda uložená ve vrtné hlavě je naváděna z povrchu terénu;
  2. rozšíření pilotního vrtu;
  3. montáž potrubí se zámkovými spoji a jeho zatažení od spodní části vrtu směrem nahoru pomocí vrtného zařízení.

 

V současnosti je mikrotunelováním položeno již více než  90,000 metrů potrubí Saint-Gobain PAM.

Horizontální řízené vrtání - fáze 1
Caption: 
Horizontální řízené vrtání - fáze 1
Horizontální řízené vrtání - fáze 2
Caption: 
Horizontální řízené vrtání - fáze 2

 

Bezvýkopová výměna stávajícího potrubí za nové (berstlining)

Bezvýkopová výměna roztrháním stávacícího potrubí (berstlining) umožňuje kompletní výměnu strého potrubí za nové se stejným, nebo i s větším průměrem. Dle konkrétních podmínek lze původní potrubí rozdrtit přímo na místě a zatlačit do okolní půdy, nebo staré potrubí novým potrubím vytlačovat  a teprve následně rozdrtit na výtstupu. Tyto postupy nahrazení starého potrubí lze využít v rovných úsecích. Je nutné zajistit předběžný průzkum potrubí určeného k výměně, aby v trase potrubí nebo přímo na potrubí nebyly překážky, které by bránily jeho rozdrcení nebo vytlačení. Případné odbočky od hlavního řadu je nutné odpojit a zajistit náhradní zdroj vody.

Výměna potrubí roztrhání starého potrubí- saint-gobain PAM
Caption: 
Berstlining - výměna potrubí s vytlačením a rozdrcením starého potrubí

 

Zatahování potrubí do stávajícího potrubí (relining)

Relining dlouhých úseků využívá stávající potrubní vedení, určené k přepravě jako chráničku k zatažení nového litinového potrubí, nebo se pro nové litinové potrubí předem realizuje chránička. Potrubí z tvárné litiny je protu technologii nejvhodnější díky použití automatických pružných zámkových spojů, které jsou schopné přenášet vysoké hodnoty tažných sil a současně si zachovávají pružnost díky elastomerovému těsnicímu kroužku. Tento způsob pokládky se uplatňuje především tam, kde je nutné provést obnovu stávajícího potrubí nebo při pokládce nového potrubí pod překážkami či při křížení v případě požadavku bezvýkopových prací

Zatahování do chráničky - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
Caption: 
Relining - zatahování potrubí do stávajícího potrubí

 

Speciální povrchové ochrany trubek řady DIREXIONAL

Společnost Saint-Gobain PAM nabízí různé povrchové ochrany trubek pro všechny typy  půdních podmínek a účely využití potrubí - pro vodovody i pro kanalizace. Trubky s označením DIREXIONAL jsou určeny pro bezvýkopové techniky pokládky. Jejich vnější povrchová ochrana je tvořena obalem z cementové malty  - DIREXIONAL ZMU, případně extrudovaným polyetylénem - DIREXIONAL TT-PE nebo stříkaným polyuretanem - DIREXIONAL TT-PUX. Všechny ochrany řady DIREXIONAL plně vyhovují pro bezvýkopové způsoby pokládky. Potrubí je kompletně cháněno před případným poškozením, které by během zatahování mohlo vzniknout a současně je vhodně chráněno i pro uložení do agresivních zemin. 

Saint-Gobain PAM mikrotunelování
Caption: 
Potrubí DIREXIONAL TT-PE - horizontální řízené vrtání pod řekou Loire

Nástroje pro výpočty

Výpočtové aplikace pro bezvýkopovou pokládku potrubí z tvárné litiny

Společnost Saint-Gobain PAM pro Vás připravila dva výpočtové nástroje s cílem zlepšit organizaci a přípravu stavby.

Viz také

Řešení z tvárné litiny pro energetiku, zasněžování, geotechnologii, bezvýkopovou pokládku, s tepelnou izolací a další aplikace
Přehled standardních bezvýkopových technik pokládky potrubí z tvárné litiny.
Pokládka trubek řady ZMU je stejně jednoduchá jako pokládka trubek se základní povrchovou ochranou.