BLUTOP a NATURAL - Rekonstrukce přivaděče pro MVE / Městské vody 2013

Vydáno

Úvod

V roce 2013 proběhla rekonstrukce přivaděče z jímacího území „Malínský les“  do vodojemu v obci Nový Malín vybudovaného ve 30.letech minulého století. Rekonstrukce přivaděče byla rozšířena o obnovitelný zdroj elektrické energie zařazením malé vodní elektrárny (dále MVE) do potrubního systému. Pro rekonstrukci přivaděče byl použit potrubní systém z tvárné litiny NATURAL® a zejména nový inovovaný systém z tvárné litiny BLUTOP®. Tyto systémy nejlépe plní hydraulické, technické a ekonomické požadavky kladené na potrubní vysokotlaký přivaděč s provozním tlakem až do 40 barů v těžkých horských podmínkách. Správný výběr potrubního systému potvrzují i praktické zkušenosti z montáže a pokládky.

Koncepce rekonstrukce přivaděče z jímacího území „Malínský les“

Investor Obec Nový Malín zadal projektantovi zpracování projektové dokumentace stavby na rekonstrukci přivaděče z jímacího území „Malínský les“ do vodojemu o objemu 40 m3 s požadavkem na umístění MVE na konci přivaděče. MVE bude využívat hydroenergetický potenciál přiváděné vody na výrobu elektrické energie. Elektrická energie bude předávána pomocí nové elektrické přípojky do stávajícího vedení nízkého napětí. Nový vodovodní přivaděč bude náhradou za stávající vodovodní potrubí, které je jedním ze zdrojů pitné vody pro obec Nový Malín. Staveniště nové MVE je situováno v horní části obce pod stávajícím vodojemem horního tlakového pásma. MVE se nachází nad stávající lesní cestou, která navazuje na státní silnici III.třídy č. 44631 Nový Malín - Mladoňov.

Jímací území „Malínský les“ se rozkládá východně od obce Nový Malín v nadmořské výšce cca 800 m.n.m., v místě prameniště Malínského potoka na k.ú. Nový Malín a k.ú. Třemešek. Jímací území bylo vybudováno ve 30.letech minulého století společně s vodovodem obce Nový Malín (tehdy Frankstadt). Lokalita jímacího území je zalesněná bez vlivu průmyslové a zemědělské činnosti. Vliv hospodářské činnosti vlastníků lesa je omezen vyhlášenými ochrannými pásmy vodního zdroje I.stupně. Projektová dokumentace a stavba je členěna do dvou samostatných stavebních objektů SO-01 Malá vodní elektrárna Nový Malín a SO-02 Přivaděč z jímacího území „Malínský les“.

Závěr

Rekonstrukce přivaděče rozšířená o výstavbu MVE je velmi zajímavý a ekonomicky přínosný investiční záměr. Využití potrubních systémů z tvárné litiny NATURAL® a BLUTOP® pro rekonstrukci vysokotlakého přivaděče a zejména systému BLUTOP® jako náhrady za polyetylenové potrubí  přináší investorovi, zhotoviteli a provozovateli následující:

 • provozní bezporuchovou životnost přivaděče ze systému BLUTOP® garantovanou
  • vysokou mechanickou odolností trubky podle ČSN EN 545 zajišťující kruhový průřez potrubí nejenom při pokládce ale i v průběhu celé provozní životnosti
   • minimální odolností v tahu 420 MPa
   • minimálním modulem pružnosti 170 GPa
   • kruhovou pevností SN 136 kN/m2 u DN/OD 125
  • vnější ochranou proti půdní korozi ZINALIUM® ze slitiny zinku a hliníku podle ČSN EN 545 a vnitřní ochranou proti účinkům vody DUCTAN® z modrého práškového termoplastu
  • těsností a flexibilitou spojů umožňujících eliminovat pohyby půdy, bez přenášení zátěže na trubky, dané pružným násuvným hrdlovým spojem s dovoleným úhlovým vychýlení až do 6O a axiálním vysunutí až do  60 mm bez nebezpečí rozpojení
  • těsností pružných násuvných hrdlových spojů při vysokém vnitřním hydrostatickém tlaku do 25 barů  zkoušených podle ČSN EN 545
 • vysokou rychlost pokládky systému BLUTOP® v těžko přístupných místech
  • ruční manipulací s trubním materiálem DN/OD 125 o hmotnosti trubky 52 kg stavební délky 6 m a přesto s vysokou tuhostí
  • montáží pomocí pouze páky
  • jednoduchou montáží pružného automatického násuvného hrdlového spoje vložením těsnícího kroužku a prostým nasunutím hladkého konce
  • rychlým krácením vzhledem k vnitřní výstelce DUCTAN®
  • snížením počtu tvarovek  pomocí úhlového vychýlení v hrdle trubky až 6O
 • zvýšenou hydraulickou kapacitu
  • vnitřním průměrem DI = 117 mm u potrubí BLUTOP® DN/OD 125
  • snížením tlakových ztrát hladkostí celistvé vnitřní ochrany těla a hrdla bez přerušení s koeficientem efektivní drsnosti k = 0,01 mm podle ČSN EN 805
 • ekonomickou a ekologickou realizaci
  • minimalizací zemních prací, přesunů hmot a jejich nákupu.

Rekonstrukce přivaděče potrubním systémem z tvárné litiny NATURAL® a BLUTOP® zaručuje realizaci nového potrubního přivaděče na MVE s maximálně možnými užitnými, technickými a provozními parametry s efektivně a ekonomicky vynaloženými finančními prostředky.

Kontakt
Juraj Barborik
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Obrázky

MVE Nový Malín, systém BLUTOP, Saint Gobain PAM
Montáž tvarovky BLUTOP
Systém BLUTOP, trubky Saint Gobain PAM
Skládka trubek BLUTOP
MVE Nový Malín, systém BLUTOP, Saint Gobain PAM
Pokládka potrubí BLUTOP Nový Malín
Systém BLUTOP, trubky Saint Gobain PAM
Pokládka potrubí BLUTOP v zimě
MVE Nový Malín, systém BLUTOP, Saint Gobain PAM
Pokládka potrubí BLUTOP
MVE Nový Malín, systém NATURAL, Saint Gobain PAM
Pokládka potrubí NATURAL Nový Malín
Systém BLUTOP, úhlová výchylka spoje, Saint Gobain PAM
BLUTOP ve výkopu s úhlovou výchylkou
Objekt stávajícího vodojemu Nový Malín
Vodojem HTP Nový Malín
Systém BLUTOP - hrdlo trubky
Trubka BLUTOP
Tvarovky BLUTOP, Saint Gobain PAM
Systém BLUTOP - tvarovky

Související dokumenty

Viz také

Řada NATURAL

Referenční potrubní systém z tvárné litiny pro distribuční sítě vody